​ေငြတိုးခ်စား

(Ngwae toe cha sarr)
one’e பணம் வட்டி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் வட்டி பணத்தை கொடுக்க
(One’e paṇam vaṭṭi vaḻntu koṇṭirukkiṉṟaṉar vaṭṭi paṇattai koṭukka)
Live on the interest of one’e money; lend money on interest