နဝရတ္

Nawayat
the nine-kind of precious stones,
(၁) ပုလဲ      Paral முத்து          1. perals
(၂) သႏၲာ    Thandar பவழம்         2. coral
(၃) နီလာ     Nilar நீலக் கல்  3. sapphire
(၄) စိန္       Sein      வைரம்   4. diamond
(၅) ေၾကာင္မ်က္စိ    Chaungmyatsi   பூனை கண்      5. cat’s eye
(၆) ျမ        Mya        மரகத   6. emerald
(၇) ဥ ႆ   ဖရား Outhaphayar  புஷ்பராகம்  7. topaz
(၈) ပတၱျမား   Padamyar மாணிக்கம்   8. ruby
(၉) ေဂၚမိတ္     Gawmate     பிணைச்சல் 9. garnet